Ilość wyświetleń: 697

Zarządzenie WGK - MPZP


Odsłuchaj

Powrót

Zarządzenie Nr OR.0050. 59 .2022

Wójta Gminy Klucze z dnia 13 lipca 2022 r.

w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego

                          wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania

                           przestrzennego Gminy Klucze – część D2, D4, D5, D6, D7

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503), a także stosownie do przepisów art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Stwierdzam, że zgodnie z warunkami ustalonymi w ogłoszeniu/obwieszczeniu z dnia 27 maja 2022 r., o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w wyznaczonym terminie do dnia 12.07.2022 r.,do Wójta Gminy Klucze wpłynęły uwagi.

§ 2.

Sposób rozpatrzenia uwag, zgłoszonych na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określają Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

§ 4.

Zarządzenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń UG Klucze oraz na stronie internetowej www.gmina-klucze.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.