Ilość wyświetleń: 283

Zakończenie konsultacji - Rewitalizacja


Odsłuchaj

Powrót


INFORMACJA O PRZEBIEGU I FORMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PRZYJĘCIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY KLUCZE.

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU I FORMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT. PRZYJĘCIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY KLUCZE.

Proces konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji rozpoczęło opublikowanie stosownej informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz stronie BIP przez Wójta Gminy Klucze. Pozostaje w zgodzie z postanowieniami art. 6 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Informacja o konsultacjach 1

Informacja o konsultacjach 2

Informacja o konsultacjach 3

Do informacji o rozpoczęciu konsultacji dołączono projekt dokumentu. Równocześnie ustalono terminy i formy konsultacji:

 • ·         19 grudnia 2016 r. – spotkanie z grupami przedstawicielskimi (sektor społeczny / organizacje pozarządowe),
 • ·         4 stycznia 2017 r. – spotkanie z grupami przedstawicielskimi (sektor gospodarczy / przedsiębiorcy),
 • ·         10 stycznia 2017 r. – spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami.

Spotkania konsultacyjne prowadził przedstawiciel Wykonawcy Gminnego Programu Rewitalizacji. Przebiegały one zgodnie z następującym scenariuszem:

 • ·         Przywitanie interesariuszy,
 • ·         Przedstawienie głównych założeń rewitalizacji,
 • ·         Przedstawienie deficytów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych, zdiagnozowanych w obszarze rewitalizacji,
 • ·         Przedstawienie i omówienie poszczególnych działań inwestycyjnych i projektów miękkich,
 • ·         Dyskusja nad projektem,
 • ·         Informacja o sposobie przesyłania uwag dot. Programu.

Spotkania prowadzone było w języku zrozumiałym, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

PRZEBIEG KONSULTACJI

1)      Spotkanie konsultacyjne z grupami przedstawicielskimi (przedstawiciele organizacji pozarządowych)

Miejsce i termin spotkania: 19 grudnia 2016 r., Pustynne Centrum Informacji w Urzędzie Gminy Klucze.

Liczba uczestników: 27 osób

W trakcie spotkania zgłoszono propozycję uwzględnienia w projekcie gminnego programu rewitalizacji:

 • ·         zadania nakierowanego na stworzenie w obszarze rewitalizacji strefy rozwoju turystycznego, zawierającej elementy infrastrukturalne, m.in. uruchomienie drezyny kolejowej na niewykorzystywanych torach kolejowych między osiedlem Klucze-Osada, a miejscowością Jaroszowice  (inwestor prywatny) – projekt został uwzględniony w Programie, jako uzupełnienie działań na rzecz poprawy warunków rozwoju turystycznego, prowadzonych przez Gminę (rozwój gospodarczy).
 • ·         wykorzystania budynku Dworku Dietla na potrzeby biblioteki – w związku z charakterem budynku i jego centralną lokalizacją zdecydowano o wykorzystaniu budynku dla celów stworzenia Centrum Społecznego.

 

2)      Spotkanie konsultacyjne z grupami przedstawicielskimi (przedsiębiorcy)

Miejsce i termin spotkania:4 stycznia 2017 r. r., Pustynne Centrum Informacji w Urzędzie Gminy Klucze.

Liczba uczestników: 38 osób

 • ·         W trakcie spotkania kontynuowano dyskusję na temat wyznaczenia w obszarze rewitalizacji terenów dedykowanych rozwojowi turystycznemu,
 • ·         Zgłoszono poprawki odnośnie działania, dotyczącego modernizacji części wspólnych budynków wielorodzinnych.

 

3)      Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami

Miejsce i termin spotkania: 19 grudnia 2016 r., Pustynne Centrum Informacji w Urzędzie Gminy Klucze.

Liczba uczestników: 39 osób

W trakcie spotkania poruszono temat formy prawnej instytucji, prowadzącej działalność w Dworku Dietla. Przyjęto, że docelowo powinna to być instytucja ekonomii społecznej, tworzona przez Gminę (możliwa współpraca z inną JST), co pozwoli połączyć rozwój funkcji społecznej ze zmniejszeniem bezrobocia w obszarze rewitalizacji. 

4)      Uwagi w postaci elektronicznej i papierowej:

W trakcie trwania konsultacji, zgłoszono w formie uwag 2 dodatkowe projekty. W związku z tym, że obydwa projekty wpływają na zmniejszenie zdiagnozowanych w obszarze rewitalizacji deficytów, zdecydowano o uwzględnieniu ich w Gminnym Programie Rewitalizacji.

PROJEKT

NAZWA ZADANIA

Podmiot odpowiedzialny

Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin              w Kluczach

Zakres rzeczowy projektu wraz z opisem, w jaki sposób działania zaplanowane w projekcie przyczynią się do realizacji celów Programu

 

Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin będzie mieścić się w istniejącym już budynku Zespołu Szkół w Kluczach. Zaprojektowano przebudowę przedmiotowego obiektu wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na cele placówki pobytu z mieszkaniami wspomaganymi dla osób niepełnosprawnych.

 

Na wyżej wymienioną inwestycję uzyskano pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Olkuskiego o nr 671/2016 z dnia 05.10.2016 r.

 

Program funkcjonalno – przestrzenny zlokalizowany został na 3 kondygnacjach (piwnice, parter, piętro). Dojście z zewnątrz budynku usytuowane będzie na dodatkowym poziomie, a w celu pokonania ww. poziomów zaprojektowano dwa dźwigi osobowe obsługujące wszystkie kondygnacje oraz spełniające wymagania dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

W celu umożliwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano przebudowę głównego wejścia oraz podniesienie poziomu tarasu wejściowego, przebudowę schodów wejściowych i budowę pochylni. Przebudowane będzie również wejście budynku od strony ogrodu, gdzie zaplanowano podniesienie poziomu terenu (pochylnie terenowe) oraz schody.

Na pierwszym piętrze będą się mieściły mieszkania wspomagane, które będą wyposażone w podstawowy program przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. Nadzór nad podopiecznymi będą sprawować opiekunowie, dla których przeznaczony będzie osobny pokój.

Na parterze będzie się mieściła część gabinetowa, administracyjna, pracownie terapeutyczne, sale wielofunkcyjne oraz zaplecze higieniczno – sanitarne i techniczne.

W piwnicach będzie się znajdowało zaplecze gastronomiczne, a także sale terapeutyczne oraz zaplecze higieniczno – sanitarne, socjalne i techniczne.

Otocznie budynku również będzie poddane modernizacji, mianowicie: dojścia, dojazdy, place manewrowe oraz miejsca postojowe. Będzie zaprojektowany ogród multisensoryczny, w którym będą znajdowały się ścieżki, elementy małej architektury (m.in. ławki, siłownia zewnętrzna, wodotrysk – fontanna) i zieleni oraz urządzenia wspomagające rozwój sensoryczny i emocjonalny użytkowników.

Lokalizacja

Klucze, Osada 15

Szacowana wartość z podaniem źródeł finansowania (krajowe środki publiczne, EFRR, EFS, FS, środki prywatne, środki z innych źródeł)

 

Szacowana wartość projektu: 7 700 000 pln

 

EFRR – 5 775 000 pln

PFRON – 1 800 000 pln

Środki prywatne – 125 000 pln

 

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji

 

Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin będzie miało na celu zapewnienie wielospecjalistycznej opieki dla osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością oraz wykazujących dysfunkcje w rozwoju psychoruchowym i społecznym, od chwili urodzenia aż do późnej starości. Obecnie nie istnieje placówka gwarantująca bezpłatną pomoc wcześniakom, dzieciom z dysfunkcjami psychoruchowym i społecznymi (taką pomoc otrzymują jedynie dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka). W związku z powyższym planowane są dla tych osóbkompleksowe działania profilaktyczne, diagnostyczne, leczniczo – rehabilitacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne (zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci niepełnosprawnych, dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, dzieci wykazujących dysfunkcje w rozwoju psychoruchowym i społecznym). Również osoby niepełnosprawne, które zakończyły obowiązek, szkolny (obowiązek nauki 24-25 lat)  mają problem z dostępem do fachowej, wielodyscyplinarnej pomocy, zwłaszcza osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Warsztaty Terapii Zajęciowej działające na naszym terenie mają ograniczoną liczbę miejsc i niestety większość osób niepełnosprawnych po zakończeniu procesu edukacji pozostaje w domach, nie mając dostępu do specjalistycznych zajęć. Dla tych właśnie osób planujemy zorganizować dzienną opiekę oferującą oddziaływania terapeutyczne zapewniające podtrzymywanie nabytych umiejętności podczas dotychczasowego procesu kształcenia, utrzymywanie optymalnego stanu psychofizycznego, samodzielności  i aktywności, niedopuszczenie do pogłębiania się dysfunkcji.

Osoby niepełnosprawne po osiągnięciu pełnoletniości obecnie pozbawione są możliwości prowadzenia samodzielnego i niezależnego życia. Wiele z nich, o ile stworzy się im odpowiednie warunki mieszkaniowe i zapewni minimalne niezbędne wsparcie, są w stanie prowadzić samodzielne życie. Wychodząc naprzeciw tym trudnościom chcemy zorganizować dla nich mieszkania wspomagane, stanowiące alternatywę dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Koszty utrzymania są dużo niższe niż w Domu Pomocy Społecznej, do którego te osoby trafią, jeżeli nie zostaną stworzone mieszkania wspomagane.

Przebudowa budynku pozwoli na pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w zakresie:

 1. 1.     Kompleksowe działania profilaktyczne, diagnostyczne, leczniczo – rehabilitacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne (zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci niepełnosprawnych, dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, dzieci wykazujących dysfunkcje w rozwoju psychoruchowym i społecznym).

Głównym celem  są działania profilaktyczno – prewencyjne zapewniające specjalistyczne wsparcie dla  osób niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością oraz  dla osób z dysfunkcjami występującymi we wszystkich sferach rozwoju. Zajęcia będą miały charakter indywidualny i grupowy, dostosowane będą do indywidualnych potrzeb beneficjentów. Wczesne objęcie opieką przyczyni się do rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego czy ruchowego. Planowane jest objęcie wsparciem kobiet w ciąży spodziewających się narodzin dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością w oparciu art. 4 i 8 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016, poz.1860).

 1. 2.     Dzienna opieka i aktywizacja osób niepełnosprawnych oferująca działania terapeutyczne i inne zapewniające utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, samodzielności i aktywności uczestników i niedopuszczenie do pogłębiania się dysfunkcji

Dzienna opieka skierowana jest do osób niepełnosprawnych, przeznaczone jest dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, w tym także                                                         z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które to osoby nie znajdują pomocy w placówkach lub pomoc ta nie jest wystarczająca.

W szczególności skierowana jest do osób z głęboką niepełnosprawnością, które po zakończeniu obowiązku nauki (obowiązku szkolnego) nie są objęte specjalistyczną opieką. Proponowane formy terapii dadzą możliwość nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w codziennym życiu, wpłyną pozytywnie na rozwój psychoruchowy, społeczny, emocjonalny  i poznawczy, umożliwią poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych.

 1. 3.     Wsparcie rodziców/opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych oraz zdrowego rodzeństwa.

Rodziny podopiecznych – niepełnosprawnych będą mogły korzystać z profesjonalnego wsparcia psychologicznego. Psycholog będzie oferował wsparcie indywidualne i grupowe (poprzez stworzenie grup wsparcia dla rodziców i opiekunów). Będzie on również oferował pomoc w uzyskiwaniu świadczeń ze stosownych instytucji. Podopieczni – niepełnosprawni będą diagnozowani pełną baterią testów psychologicznych.

 1. 4.     Mieszkania wspomagane dla osób niepełnosprawnych

(osoby, które ukończyły 18 rok życia).

Mieszkania wspomagane są formą wsparcia zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę i zapewniają warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku,  w integracji ze społecznością lokalną. Pod nadzorem opiekuna osoby niepełnosprawne będą nabywały i podtrzymywały posiadany poziom sprawności w zakresie samoobsługi, będą uczyły się wykonywania czynności praktycznych niezbędnych w codziennym życiu                          (np. pranie, gotowanie, sprzątanie, korzystanie z urządzeń elektrycznych), nauczą się gospodarować  czasem wolnym. Powstanie mieszkań przyczyni się do wyrównania szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie samodzielnego życia, a w szczególności samodzielnego mieszkania

 

Rezultaty:

Dzięki tak szerokiemu spektrum działania, placówka będzie efektywnie wykorzystywana  i zabezpieczy potrzeby społeczności lokalnej na wiele lat. Obejmie wsparciem osoby niepełnosprawne, osoby zagrożone niepełnosprawnością oraz osoby z dysfunkcjami rozwojowymi, a także ich rodziny.

Patrząc w przyszłość, chcemy zapewnić poczucie bezpieczeństwa rodzinom dzieci niepełnosprawnych oraz rozwiać ich obawy przed sytuacją w której sami nie będą się mogli już zająć swoimi pociechami. Jest to istotne z punktu widzenia nie tylko rodzin podopiecznych, ale również całej regionalnej społeczności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. OGÓLNE DANE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Jurajskie drezyny rowerowe

 

Zakład Produkcyjno –Handlowy „ALDAN” Aleksander Kałwa ul. Kolejowa 1 c 32 -310 Jaroszowiec

 

 

Gmina Klucze

                  

Instytucja publiczna

 

 

 

 

 


Przedsiębiorca – podmiot gospodarczy

 

X

 

Mieszkaniec/mieszkańcy

grupa nieformalna

 

 

 

 

 

 

 

 


Organizacja pozarządowa lub inne podmioty zrównane z nimi ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

 

 

Aleksander Kałwa

 

604243719

 

 

 

aldan@onet.pl

 

 

 

II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

6. Lokalizacja, miejsce przeprowadzenia

przedsięwzięcia

(adres lub obręb i nr działki)

 

 

Jaroszowiec, działka nr

 

 

 

7. Zakres realizowanych zadań podmiotu realizującego (opis planowanych do podjęcia zadań i działań)

 

 

Wykorzystanie istniejącej bocznicy kolejowej do stworzenia atrakcji turystycznej w formie drezyn rowerowych. Trasa kolejowa przebiegać będzie przez teren Jaroszowca i Klucz- Osady, ok. 6 km. W ramach realizacji zadania planuje się uruchomienie stacyjki do obsługi turystów z bufetem oraz punktem informacji turystycznej. Dodatkowo planuje się stworzenie wypożyczalni rowerów, kijów do nordic walkingu.

 

 

 

8. Zakres realizowanych zadań partnera/ów

przedsięwzięcia (opis

planowanych do podjęcia zadań i działań) – w przypadku realizacji

przedsięwzięcia przez więcej niż 1 podmiot

 

 

Uruchomienie Gminnego Centrum Informacji Turystycznej

 

9. Prognozowane rezultaty przedsięwzięcia (bezpośrednie efekty po zakończeniu przedsięwzięcia)

 

 

- Zwiększenie oferty turystycznej

- stworzenie miejsca rekreacji dla turystów i mieszkańców Gminy,

- promocja Gminy Klucze, w szczególności Pustyni Błędowskiej

 

 

 

10. Sposób oceny i zmierzenia rezultatów (efektów) przedsięwzięcia (np. raport, sprawozdanie, protokół, itp.)

 

 

 

 

- protokoły odbioru

 

 

 

11. Wskazanie zgodności

przedsięwzięcia z celami Programu Rewitalizacji Gminy Klucze na lata

2016-2026

(należy wpisać cele wymienione

w Załączniku nr 1 do zasad składania wniosków)

 

Realizacja celu / kierunku rewitalizacji:

 

Cel 2: Poprawa jakości przestrzeni publicznej

 • Kierunek 1: Modernizacja istniejących terenów rekreacyjnych i tworzenie nowych

Kierunek 2: Uwzględnienie potrzeby ochrony środowiska w sposobie organizacji przestrzeni publicznej

 

12. Terminy realizacji

przedsięwzięcia

(termin w latach,

maksymalnie do 2026)

 

 

 

 

2018 - 2020

III. PLANOWANE FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

KWOTA

 

% UDZIAŁ W CAŁOŚCI KOSZTÓW

 

13. Ogólny (orientacyjny) koszt realizacji

 

300 000,00

 

100 %

 

14. W tym wysokość środków prywatnych:

 

14.1. Środki finansowe

 

 

150 000,00

 

50 %

 

14.2. Praca własna/wkład rzeczowy

 

 

15. Wysokość środków publicznych:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

150 000,00

 

50 %

Europejski Fundusz Społeczny

 

 

 

15.2. Dotacje z innych źródeł publicznych, w tym m.in. (budżet gminy, budżet powiatu, budżet

województwa,  budżet państwa)

 

 

 

 

15.3. Inne (wymienić):

· ………………………..…

· …………………………..

· ……………………………

 

 

IV. OBECNY STAN ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

16. Stopień zaawansowania

przygotowania przedsięwzięcia.

 

 

Koncepcja