Data publikacji: 2022-10-24

Ilość wyświetleń: 510

INFORMACJA


Odsłuchaj

Powrót


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

dla klientów, opiekunów oraz członków ich rodzin, których dane zbierane są od osób, których dane dotyczą

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Centrum Usług Społecznych w Kluczach jest Dyrektor Centrum Usług Społecznych, ul. Zawierciańska 16, 32-310 Klucze; tel. +48 326428467.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod-cus@gmina-klucze.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (Art.6 ust.1 lit. a RODO) w związku z pozyskiwaniem informacji na temat gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla na preferencyjnych warunkach (zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak sprawy:

WB-I.6333.103.2022 z dnia 20 października 2022 r.)

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i ich podanie umożliwi zebranie informacji na temat zapotrzebowania w zakresie gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla na preferencyjnych warunkach przez Centrum Usług Społecznych w Kluczach. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak posiadania informacji na temat gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora oraz organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

 dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych (po ustaniu okresu przechowywania);

 mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 wniesienia skargi do organu nadzorczego - w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej;

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.

9. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Potwierdzam, że wymienione wyżej osoby wyraziły zgodę zgodnie z Art. 6 ust 1, lit. a RODO na przetwarzanie ich danych osobowych w związku z pozyskiwaniem informacji na temat gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla na preferencyjnych warunkach (zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak sprawy: WB-I.6333.103.2022 z dnia 20 października 2022 r.)